1. třída Žabičky

 

 

 

 

Motto:

Naše třída žabiček,

plná kluků, holčiček,

k tomu hodně pohody,

pohybu i zábavy.

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY ŽABIČKY

 

Třídní učitelky:           Nikola Doškářová

          Lucie Lutrová

Asistent pedagoga:     Andrea Vitvarová

Mobilní telefon: 730 189 944

Email: zabicky@msvetrov.jicin.cz

Děti 3 - 6leté

Počet dětí: 28

Vítejte v naší třídě „ Žabičky “

Třídu navštěvuje 28 dětí ve věku 3-6 let, z toho 18 dívek a 10 chlapců.

V této třídě zůstalo 25 dětí z předešlého školního roku, nově byly přijaty 3 děti. Společně vychováváme a vzděláváme děti cizojazyčné, zdravé a s lehkým mentálním nebo zdravotním postižením. Tyto děti jsou před nástupem do MŠ vyšetřeny příslušným SPC nebo PPP a je jim vystaven speciální pedagogický posudek, na základě kterého každému z dětí vypracujeme Individuální vzdělávací plán (IVP).

Některé děti z této třídy budou docházet do staré budovy MŠ, k individuální rehabilitaci. Zde působí rehabilitační sestra Alena Tománková.

V dětské skupině máme 19 starších dětí , které budou připravovány na nástup do ZŠ .Povinná školní docházka je stanovena v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Jelikož je třída „ smíšená “, starší děti se učí vzájemné pomoci a toleranci k mladším kamarádům a naopak mladší děti jsou motivovány spontánně k rozvoji v sebeobsluze a         po stránce rozumové a  řečové.

V průběhu dne nabízíme činnosti spontánní a volné hry, ve kterých se objevují i námětové hry ( např. „ Na rodinu “, „ Na kadeřnici “ , „ Na obchod “, atd.), které se prolínají s činnosti řízenými učitelkou, se žřetelem na individuální potřeby dětí.

Ranní kruh- zdravotní cviky, hudebně pohybová chvilka. Postupně během dopoledne zařazujeme činnosti didakticky cílené, výtvarné, pracovní, dramatické, vedenormou individuální nebo skupinovou, řízené učitelkou. Činnosti se vzájemně prolínají a jsou motivovány daným tématem, doplněno o pracovní a grafomotorické listy, básně, písně, říkadla, hádanky, pohádky, obrazový materiál…

Třídní vzdělávací program je umístěn na nástěnce pro rodiče v šatně dětí a je aktuálně doplňován a vyměňován. Na této nástěnce budou i informace k akcím z kulturního, veřejného a společenského života města Jičína, informační letáky pro rodiče, které se týkají výchovy a vzdělávání dětí a také informace o různých akcích, které pořádá naše třída a MŠ.

Během dne se budeme zaměřovat zejména na spontánní projev dětí, využívání hry, jako nenásilné metody, nabízení prostředí bohatého na podněty. Upřednostňujeme zásadu, že dítě se učí samo tím, co dělá, cítí, vnímá, prožívá a zkoumá. Budeme vždy vycházet z pozitiv dítěte, z toho, co umí a následně pak cíleně plánovat, kam jej chceme dovést a to na základě vhodných podnětů, přitažlivosti a průběžné motivaci.

Vedeme děti k tomu, aby dokázaly vyjádřit své pocity a dojmy. U dětí chceme probudit aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, poznávat okolí, navazovat nová přátelství.

S dětmi plánujeme různé zajímavé akce (výlety, návštěvy, besedy, exkurze, naukové a vzdělávací programy, divadla, dílny, setkávání s rodiči, kurzy,….). Podrobnější informace k akcím je možné sledovat na nástěnce v šatně, tak i na naší internetové stránce:

                                                   www.msvetrov.jicin.cz

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči v navázání vzájemné důvěry, vždyť nám jde o stejný cíl: vychovat z malého človíčka samostatného, šťastného a zvídavého člověka.

Informace o dítěti budou podávány při předávání dítěte nebo po domluvě při i individuálních konzultačních hodinách, které proběhnou 2x ročně.Děti budou mít během školního roku připravený bohatý program, širokou nabídku aktivit, výletů, činností, jimiž budeme uskutečňovat předškolní vzdělávání:

  • Budeme se věnovat nejen oblasti rozumové – všeobecné znalosti, počty, barvy, apod.), ale  i sociální a emoční, podporovat a rozvíjet výtvarné, hudební, jazykové a dramatické dovednosti. Zaměříme se na prožitkové učení ve všech oblastech rozvoje dětí. Budeme se věnovat rozvoji jemné i hrubé motoriky, uvolnění ramenního kloubu následně rozvoji grafomotoriky, správného úchopu tužky, stříhání, modelování a správného zacházení s hračkami, pomůckami a potřebami. Velký důraz budeme klást na rozvoj smyslového vnímání zejména pak zrakového a sluchového. Všechny činnosti budeme provádět formou hry tak, aby děti bavila a co nejvíce je tak rozvíjela.
  • Budeme u dětí podporovat samostatnější práci a možnosti podílet se na řešení úkolů.
  • V oblasti sociální se zaměříme na správné uchopení příboru a kultivovaného projevu při stolování, na pořádek a čistotu v šatnách, v umývárně a na WC. Budeme pokračovat v upevňování zdravých stereotypů v oblasti stravování, hygieny a odpočinku.
  • Více se zaměříme také na pohybové aktivity dětí nejen ve třídě, ale především při pobytu venku – zahrada MŠ, hřiště, atrium, příroda v okolí školy. Učíme děti i bezpečnému pohybu při procházkách. Využíváme přírodu v okolí MŠ – les, louka, park, hřiště, rybník.
  • Neméně důležitá je sociální zralost, kde se soustředíme na zvládání určitých sociálních situací, odpoutání od rodičů, základní pravidla společenského chování (neostýchat si říci o pomoc, vykání dospělým, zdravení, děkování…)
  • Seznámíme děti s naším regionem, kulturou, tradicemi a přírodní okolní lokalitou. Povedeme je k pozitivnímu vztahu k rodnému městu.
  • Budeme snažit děti co nejvíce zapojit do environmentální výchovy, která je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka s přírodou, s životním prostředím a obnovitelnými zdroji (třídění odpadů, ochrana přírody). Povedeme děti k tomu, aby si přírodu zamilovaly a vážily si jí. Aby ji pozorovaly, ochraňovaly a také se z ní učily. Umístěním MŠ máme možnost využívat blízké přírodní prostředí (zahrada, les, rybník, louka, pole, zahrádky).
  •  Na děti budeme působit s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, ale vždy důsledně, abychom předcházeli negativnímu či nevhodnému chování.
  • Budeme pokračovat v úzké spolupráci s rodiči – individuální přístup k dětem, účast rodičů na akcích třídy a MŠ, pomoc při drobných opravách, typy na výlety, společenské akce, apod.

 

Platnost nabývá dne 2. 9. 2019