3. třída Včeličky

 

Motto:

DĚTI PILNÉ JAKO VČELIČKY
CHODÍ SI HRÁT DO NAŠÍ TŘÍDIČKY.
SPOLEČNĚ SE UČÍME, OBJEVUJEM SVĚT,
PŘÍRODĚ I LIDEM CHCEME ROZUMĚT
 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

„VČELIČKY“

Třídní pedagogové: Ilona Veselá

                                Romana Ječná

Asistent pedagoga: Eva Sarková Jerieová

Mobilní telefon:  734 863 299

e-mail: vcelicky@msvetrov.jicin.cz

Děti 3 - 6leté

Počet dětí: 27

V letošním roce je ve třídě Včeličky zapsáno 27 dětí, z toho je 13 dívek a 14 chlapců.

Třída „Včeličky“ má samostatnou šatnu a samostatné hygienické zařízení. Je vybavena vhodnými stoly a židličkami pro děti. Nábytek vyhovuje potřebám dětí, jejich počtu a hygienickým normám. Děti mají ve třídě dostatek hraček, stavebnic a didaktických pomůcek. Všechny tyto pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly vybrat na základě vlastního rozhodnutí a zájmu. Při spontánní hře děti nejčastěji využívají kuchyňku, obchod, dílníčku a kadeřnictví, staví z velkých kostek, dráhy pro auta, využívají dětské divadélko a dramatizují v něm své vlastní příběhy. Výtvory a dětské práce se vystavují na nástěnkách v šatně a sítích na hlavní chodbě. V průběhu roku využíváme školní zahradu k různým aktivitám. V případě špatného počasí (silný déšť, vítr, sněhová vánice, …), se můžeme věnovat aktivitám v atriu uprostřed MŠ, které je kryté skleněnou střechou.

Třídní vzdělávací program je umístěn na nástěnce pro rodiče v šatně dětí a je aktuálně doplňován a vyměňován. Na této nástěnce budou i informace k akcím z kulturního, veřejného a společenského života města Jičína, informační letáky pro rodiče, které se týkají výchovy a vzdělávání dětí a také informace o různých akcích, které pořádá naše třída a MŠ.

Ve třídě budeme mít 15 dětí, které by měly nastoupit po prázdninách do ZŠ (tedy předškoláků). Povinná školní docházka je stanovena v čase od 8:00 do 12:00 hod. Pro tyto děti jednou týdně zařazujeme doplňkovou aktivitu - "Předškoláček" (vždy v pondělí od 13:00 do 13:45 hod.).Zde budeme rozvíjet školní zralost dětí a připravovat je k zápisu a úspěšnému zvládnutí nástupu do ZŠ.

Některé děti z této třídy budou individuálně docházet do staré budovy MŠ, kde se nachází cvičebna, na REHABILITACI. Většinou 3x týdně.  Zde působí rehabilitační sestra Alena Tománková.

Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře, a zároveň podněcuje jejich aktivitu, zvídavost a potřebu objevovat.

Vedeme děti k samostatnosti, a to ve všech oblastech, nejen v sebeobsluze, ale i při hrách, pracovních a pohybových činnostech.

U dětí budeme rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, schopnost empatie, tolerance, přátelství a kamarádství. Vzdělávací nabídka je pro každý den připravena tak, aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí (mohou se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností). Podporujeme u dětí lásku k přírodě - koutky živé přírody, pozorování živé přírody (brouků, zvířat, ptáků, rostlin, květin,…).

Během dne se budeme zaměřovat zejména na spontánní projev dětí, využívání hry, jako nenásilné metody, nabízení prostředí bohatého na podněty. Upřednostňujeme zásadu, že dítě se učí samo tím, co dělá, cítí, vnímá, prožívá a zkoumá. Budeme vždy vycházet z pozitiv dítěte, z toho, co umí a následně pak cíleně plánovat, kam jej chceme dovést a to na základě vhodných podnětů, přitažlivosti a průběžné motivaci.

Vedeme děti k tomu, aby dokázaly vyjádřit své pocity a dojmy. U dětí chceme probudit aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, poznávat okolí, navazovat nová přátelství

S dětmi plánujeme různé zajímavé akce (výlety, návštěvy, besedy, exkurze, naukové a vzdělávací programy, divadla, dílny, setkávání s rodiči, kurzy,….). Podrobnější informace k akcím je možné sledovat na nástěnce v šatně, tak i na naší internetové stránce:

                                                   www.msvetrov.jicin.cz

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči v navázání vzájemné důvěry, vždyť nám jde o stejný cíl: vychovat z malého človíčka samostatného, šťastného a zvídavého člověka.

Informace o dítěti budou podávány při předávání dítěte nebo po domluvě při i individuálních konzultačních hodinách, které proběhnou 2x ročně.

 

Děti budou mít během školního roku připravený bohatý program, širokou nabídku aktivit, výletů, činností, jimiž budeme uskutečňovat předškolní vzdělávání:

  • Budeme se věnovat nejen oblasti rozumové – všeobecné znalosti, počty, barvy, apod.), ale  i sociální a emoční, podporovat a rozvíjet výtvarné, hudební, jazykové a dramatické dovednosti. Zaměříme se na prožitkové učení ve všech oblastech rozvoje dětí. Budeme se věnovat rozvoji jemné i hrubé motoriky, uvolnění ramenního kloubu následně rozvoji grafomotoriky, správného úchopu tužky, stříhání, modelování a správného zacházení s hračkami, pomůckami a potřebami. Velký důraz budeme klást na rozvoj smyslového vnímání zejména pak zrakového a sluchového. Všechny činnosti budeme provádět formou hry tak, aby děti bavila a co nejvíce je tak rozvíjela.
  • Budeme u dětí podporovat samostatnější práci a možnosti podílet se na řešení úkolů.
  • V oblasti sociální se zaměříme na správné uchopení příboru a kultivovaného projevu při stolování, na pořádek a čistotu v šatnách, v umývárně a na WC. Budeme pokračovat v upevňování zdravých stereotypů v oblasti stravování, hygieny a odpočinku.
  • Více se zaměříme také na pohybové aktivity dětí nejen ve třídě, ale především při pobytu venku – zahrada MŠ, hřiště, atrium, příroda v okolí školy. Učíme děti i bezpečnému pohybu při procházkách. Využíváme přírodu v okolí MŠ – les, louka, park, hřiště, rybník.
  • Neméně důležitá je sociální zralost, kde se soustředíme na zvládání určitých sociálních situací, odpoutání od rodičů, základní pravidla společenského chování (neostýchat si říci o pomoc, vykání dospělým, zdravení, děkování…)
  • Seznámíme děti s naším regionem, kulturou, tradicemi a přírodní okolní lokalitou. Povedeme je k pozitivnímu vztahu k rodnému městu.
  • Budeme snažit děti co nejvíce zapojit do environmentální výchovy, která je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka s přírodou, s životním prostředím a obnovitelnými zdroji (třídění odpadů, ochrana přírody). Povedeme děti k tomu, aby si přírodu zamilovaly a vážily si jí. Aby ji pozorovaly, ochraňovaly a také se z ní učily. Umístěním MŠ máme možnost využívat blízké přírodní prostředí (zahrada, les, rybník, louka, pole, zahrádky).
  •  Na děti budeme působit s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, ale vždy důsledně, abychom předcházeli negativnímu či nevhodnému chování.
  • Budeme pokračovat v úzké spolupráci s rodiči – individuální přístup k dětem, účast rodičů na akcích třídy a MŠ, pomoc při drobných opravách, typy na výlety, společenské akce, apod.

 

Platnost nabývá dne 2. 9. 2019