6.třída Sluníčka

                                                      

Třídní pedagogové:     Lenka Zívrová

                                 Bc. Kateřina Volšičková

                           

Asistent pedagoga:     Petra Vraštilová

                                 Jana Hrkalová

Kontakt:                    734360578

Email:                       slunicka@msvetrov.jicin.cz

Charakteristika třídy

6. třída SLUNÍČKA

speciální třída

 

Letošní rok 2019/2020 navštěvuje tuto třídu 7 dětí - 4 dívky a 3 chlapci. Jedná se o děti s kombinovaným postižením a autismem. Tyto děti jsou před nástupem do MŠ vyšetřeny příslušným SPC nebo PPP a je jim vystaven speciální pedagogický posudek. V této třídě pracují dva pedagogové a dva asistenti pedagoga. Dětem jsou k dispozici dva terapeuti, kteří zajišťují individuální terapie.

Děti se účastní všech aktivit pořádaných MŠ s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a individuálním potřebám. Vzdělávání probíhá skupinovou formou, ale zejména individuálně dle zpracovaného IVP (individuálního vzdělávacího plánu). TVP (třídní vzdělávací program) je umístěn na malé nástěnce vedle dveří a je aktuálně doplňován. Jednotlivé činnosti jsou plánovány v souladu s doporučením SPC, věkem dětí a jejich zdravotním stavem.

Děti ze speciální třídy mají k dispozici jednu prostornou třídu rozčleněnou do několika hracích a pracovních koutků a menší zvanou „lísteček“, kde probíhá chirofonetika. Neméně důležitou místností je cvičebna, kde probíhá s dětmi rehabilitace.

Ve speciální třídě mohou děti využívat míčkový bazének, kde si hrají a relaxují, dále zde cvičíme na gymbalech, pracujeme s dětskými výukovými programy na PC a tabletu. Všechny tyto a mnoho dalších aktivit umožňují dětem, aby se správně rozvíjely po fyzické, psychické, emoční a sociální stránce.

Třída je vybavena novým nábytkem. Děti využívají stolky a židličky odpovídajících velikostí nebo speciální židle. Ve třídě je dostatečné množství hraček a mnoho různých didaktických a kompenzačních pomůcek.

Informace jsou zákonným zástupcům podávány při převzetí dítěte. V průběhu školního roku budou pro rodiče vypisovány konzultační hodiny nebo si lze s třídními učitelkami domluvit kdykoliv individuální schůzku. Další informace průběžně sledujte na internetových stránkách MŠ.

 

 

 

Platnost nabývá dne 1. 9. 2019