2. třída Broučci                                                                    

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

"BROUČCI"

Třídní pedagog:     Bc. Lenka Vondráková   t.č. 777 936 000

                                    Eva Kotyzová          t.č. 606 708 281

                                    Petra Gabrielová

Asistence : Petra Gabrielová

e - mail: broucci@msvetrov.jicin.cz

 

Brouček

Malý brouček, maličký,

přišel k nám do školičky.

protáhl si záda,

hledá kamaráda.

Kamarády máme,

teď se přivítáme.

"Dobrý den !"

 

 

  CHARAKTERISTIKA TŘÍDY BROUČCI  - školní rok 2019/20

Naše mateřská škola je zaměřena na integraci zdravotně postižených dětí mezi děti zdravé. V průběhu celého školního roku budou mít děti možnost setkávat se s dětmi ze speciální třídy „Sluníčka “ a běžné třídy  „Berušky “, „Žabičky“, „Včeličky“, „Koťátka“ a to jak v běžném režimu MŠ, tak i při školních a mimoškolních akcích naší MŠ. V běžných třídách jsou zařazeny po inkluzi též děti s PO a SVP.

Věkově heterogenní třída (2 děti dvouleté, 7 dětí tříletých,12 dětí čtyřletých,3 děti pětileté, včetně dítěte s SVP )

Ve školním roce 2019/20 je ve třídě „Broučci“ zapsáno  25 dětí, z toho 10 chlapců, z toho jeden s odlišným mateřským jazykem a 15 dívek – včetně jednoho děvčátka se SVP.

 

Třídní učitelky jsou Bc. Lenka Vondráková, ředitelka školy, Eva Kotyzová a Bc. Radka Veselá , která pracuje i na částečný úvazek jako asistentka k integrovanému dítěti.

Naše třída, stejně jako všechny ostatní třídy, vyhovuje všem věkovým skupinám a potřebám dětí. Rozvržení třídy a herny je přizpůsobeno tak, aby co nejlépe vyhovovalo hrám chlapců i děvčat této třídy, aby každé dítě mělo prostor pro svou hru i pro hru s ostatními dětmi. Děti mají ve třídě dostatek hraček, stavebnic a didaktických pomůcek. Hračky byly zakoupeny a postupně jsou doplňovány tak, aby odpovídaly věku a potřebám dětí. Hračky i pomůcky jsou uloženy v přehledných úložných boxech, jsou snadno přístupné a podporují samostatnost dětí. Umístěny jsou tak, aby si je děti mohly vybrat na základě vlastního rozhodnutí a zájmu.

Třída má samostatnou šatnu a samostatné hygienické zařízení. Je vybavena vhodnými stoly a židličkami pro děti. Nábytek vyhovuje potřebám dětí, jejich počtu a hygienickým normám. Ve třídě se bude během roku dle ročních období měnit výzdoba a to tak, aby si děti snadněji uvědomovaly střídání ročních období. Děti budeme motivovat, aby se na výzdobě třídy podílely a rozhodovaly o ní. Výtvory a dětské práce se pak vystavují na nástěnkách v šatně i dalších prostorách naší MŠ.

Letošní školní rok budeme stavět více na sociální rovině, protože s nástupem nových dětí, které zahajují docházku do MŠ bude probíhat jejich adaptace. Taktéž věková rozmanitost kolektivu bude zahrnovat přirozený proces rozvoje všech věkových kategorií s podporou spontánního rozvoje i vedeného rozvoje vycházejícího z věkové rozmanitosti dětí.

Budeme realizovat projekt „ Dobrý začátek“, jehož prvky obohatíme působení na děti. Týká se převážně vnímání a emočního prožívání dětí v procesu socializace v rámci třídního kolektivu.

Soustředit se budeme na logopedické činnosti v oblasti prevence, neboť máme ve třídě cca 10 dětí, které mají středně těžké až těžké deficity v komunikační oblasti.

Své působení tedy povedeme cestou psychomotorického rozvoje, rytmického psaní, hudebních a rytmických činností, literatury, podpory samostatného slovního projevu, hrubé i jemné motoriky a dalšími, které cíleně podpoří logopedickou prevenci.

Dále pak předškolní děti budeme vést ke školní zralosti adekvátními činnostmi v oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti.

 

Od začátku roku budeme upevňovat kolektiv a to tak, aby si děti co nejdříve uvědomovaly, že jsou jeho součástí, své postavení si budovaly, upevňovaly a hlavně společně prožívaly. Budeme děti vést ke slušnému chování dle třídních pravidel a podporovat vzájemný přátelský přístup a pomoc jednoho druhému. Povedeme děti k prosociálnímu chování tak, aby se ve třídě vytvořila klidná, příjemná a stimulující atmosféra k učení a poznávání.

Budeme se věnovat nejen oblasti rozumové – všeobecné znalosti, ale i sociální a emoční. Zaměříme se na prožitkové učení ve všech oblastech rozvoje dětí. Během dne se také budeme zaměřovat zejména na spontánní projev dětí, využívání hry, jako nenásilné metody, nabízení prostředí bohatého na podněty. Upřednostňujeme zásadu, že dítě se učí samo tím, co dělá, cítí, vnímá, prožívá a zkoumá. Budeme vždy vycházet z pozitiv dítěte, z toho, co umí a následně pak cíleně plánovat, kam jej chceme dovést a to na základě vhodných podnětů, přitažlivosti a průběžné motivace.

U dětí budeme rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, schopnost empatie, tolerance, přátelství a kamarádství. Vzdělávací nabídka je pro každý den připravena tak, aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí (mohou se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností). Podporujeme u dětí lásku k přírodě.


Dále se budeme věnovat rozvoji jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky, správného úchopu nástrojů, kresba, stříhání, modelování a správného zacházení s hračkami, pomůckami a potřebami. Budeme u dětí podporovat samostatnější práci a možnosti podílet se na řešení úkolů ve skupinách , formou kooperativního učení. Velký důraz budeme klást na rozvoj smyslového vnímání zejména pak zrakového a sluchového. V rámci logopedických chvilek se budeme věnovat gymnastice mluvidel a motorice jazyka, na které bude navazovat již výše zmíněná logopedická prevence.

V oblasti sociální se zaměříme na správné držení lžíce, používání příboru ( pouze velké děti)  a kultivovaného projevu při stolování, na pořádek a čistotu v šatnách, v umývárně a na WC, které jsou pro děti nové. Budeme dbát na úklid pracovního místa a šetrného zacházení s hračkami a pomůckami. Budeme dbát na upevnění zdravých stereotypů v oblasti stravování, hygieny a odpočinku.

Více se zaměříme také na pohybové aktivity dětí a to ve třídě, ale především při pobytu venku – zahrada MŠ, hřiště, příroda v okolí školy. Od letošního září bude možné využití i dalšího nového prostoru přírodní zahrady v indiánském stylu. V případě špatného počasí (silný déšť, vítr, sněhová vánice, …), využijeme atria uprostřed MŠ, krytého skleněnou střechou.

Děti budou seznamovány s prvky jógy, sportovních dovedností – atletických, lyžařských, plaveckých, bruslení ( probíhají sportovní kurzy pro starší děti)

Pro předškolní děti bude přínosem zájmově vzdělávací aktivita „Předškoláček“,která zajistí větší prostor pro přípravu k docházce v ZŠ. A další zájmové aktivity.

Na děti budeme působit s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, ale vždy důsledně, abychom předcházeli negativnímu či nevhodnému chování.

Letošní rok budeme ještě více zajišťovat individuální péči pro děti, které ji z nějakého důvodu potřebují. Tyto činnosti budou probíhat denně v ranních hodinách pod vedením paní učitelky i paní asistentky. Budeme se věnovat především rozvoji dovedností, vědomostí, nejvíce pak již výše zmíněné  logopedické prevenci, podpory samostatnosti těchto dětí tak, aby měly větší šanci dosáhnout úrovně školní zralosti.

 

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči v navázání vzájemné důvěry, vždyť nám jde o stejný cíl: vychovat z malého človíčka samostatného, šťastného a zvídavého člověka. Budeme tedy pokračovat v úzké spolupráci s rodiči – účast rodičů na akcích třídy a MŠ, třídních schůzkách a informativních schůzkách pro rodiče dětí – zpravidla 4-5x ve školním roce.

Po adaptaci nových dětí budeme s ohledem k jejich věku a schopnostem plánovat různé akce (výlety, návštěvy, besedy, exkurze, naukové a vzdělávací programy, divadla, dílny, setkávání s rodiči,….). Podrobnější informace k akcím je možné sledovat na nástěnce v šatně, i na naších internetových stránkách www.msvetrov.jicin.cz

Informace o průběhu vzdělávání bude probíhat formou ŠVP (na stolečku v šatně k nahlédnutí rodičům). Tématicky zařazenými činnostmi realizovanými v časovém horizontu 1-2 týdnů sledujeme dílčí cíle v oblastech vzdělávání, u předškolních dětí též kompetence dané RVP PV, se kterými se mohou rodiče seznámit na  nástěnce třídy ( obsahují dílčí cíle, které by mělo dítě v daném průběhu aktivit splnit a také očekávané výstupy, které by si mělo trvale uložit do paměti. Dále pak obsahuje přehled aktivit, které jsou nabídnuty dětem v rámci tématické oblasti vzhledem k časovému horizontu plánu) Na dveřích třídy budou aktuální  informace k akcím z kulturní, veřejné a společenské oblasti v MŠ.  

Informace o dítěti jsou podávány při předávání dítěte nebo po domluvě na sjednané schůzce.

Konzultační hodiny pro rodiče dětí za třídy Broučků probíhají nejméně 2x ročně.