4. třída BERUŠKY     

Třídní pedagogové: Lucie Horáková

                                 Lucie Borovičková

 

                                                        

Mobilní telefon:  730 546 424

                            

E-mail: berusky@msvetrov.jicin.cz

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

"BERUŠKY"

 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje třídu „Berušek“ 27 dětí ve věku od tří do sedmi let. Jedná se o 14 holčiček a 13 chlapců předškolního věku.

Třída „Berušky“ má samostatnou šatnu a hygienické zázemí. Je vybavena nábytkem, který odpovídá věku dětí. Děti mají k dispozici různorodé didaktické pomůcky, výtvarný materiál, hračky a náčiní. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány v šatně nebo ve třídě a děti se tak podílejí na výzdobě. Informace mají rodiče k dispozici na nástěnce či na dveřích v šatně, kde bude také vyvěšen a průběžně aktualizován třídní vzdělávací plán. Dále je v šatně k dispozici šanon, kde mají rodiče k nahlédnutí básničky a písničky, které se učíme. Také mohou rodiče informace sledovat na webových stránkách, fotografie budou k dispozici na webových stránkách „rajče“.

Po celý následující školní rok se budou děti učit novým vědomostem, dovednostem a návykům, které jsou charakteristické pro předškolní věk. Velký důraz bude při učení kladen na co největší míru názornosti, posloupnosti a samostatnosti. Cílem učitelek je především to, aby si děti nové poznatky a dovednosti osvojily formou hry, měly dostatek času si je zvnitřnit a vše probíhalo v pohodové atmosféře, která pozitivně přispívá harmonickému rozvoji dítěte.

Během dne se střídají činnosti různorodého charakteru – hudební, výtvarné, pracovní, literární, jazykové, tělesné a další. Dětem je často ponechána možnost volby a zároveň jsou k různým činnostem vhodně motivovány. Učitelky během celého roku k dětem přistupují individuálně a podle jejich schopností a dovedností. Důraz je kladen především na sebeobslužné činnosti (oblékání, ukládání věcí, stolování, prostírání ad.) a co možná největší míru samostatnosti. Slova „děkuji“, „prosím“, „dobrý den“ a „na shledanou“ se stanou automaticky součástí našeho slovníku. Během roku budou plánované různé akce v rámci mateřské školy, ale i společné akce s rodiči.

Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a navázání vzájemné důvěry, které by měly být cílem spolupráce mezi rodinou a školkou. V rámci spolupráce jsou rodičům předávány informace o dítěti při jeho převzetí či na konzultačních hodinách, případně při individuálně domluvených konzultacích. 

 

Platnost nabývá dne 1. 9. 2019