ALERGENY

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

 

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako
např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne

13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném
stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení,
zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se
označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice
nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které
bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka
v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném
seznamu legislativně značených alergenů.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude
brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý
strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům
s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.
Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem
označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku
seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní
lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při
výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.
Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický
materiál bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být
nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při
výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500,
1000, 1200 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen.
Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých
věkových kategirií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování
s přecitlivělostí na některý alergen.