Info Covid - 19

 
 
 
 
Vážení rodiče od pátku 9. 10. 2020 do odvolání rušíme všechny plánované akce a pozastavujeme konání plaveckého kurzu.
Informace ohledně pokračování plavání vám podáme, až budeme vědět podrobnosti. Prozatím je Aqua centrum uzavřeno na 2 týdny, ale je možné, že budou vydaná opatření prodloužena. Sledujte webové stránky a nástěnku v MŠ určenou speciálně pro Covid - 19.
 
Pro mateřské školy se podle nově vydaných opatření nic nemění, provoz MŠ je ve stejném režimu jako doposud.
 
 
 
 
 
 

 

Nařízení Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové

 

č. 1/2020

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

 

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Královéhradeckého kraje spočívající v:

 

1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

 

2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

 

Čl. I

Důvod nařízení mimořádného opatření

 

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní schránka 9, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz Strana 2 (celkem 3)

 

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti - a vnímavého jedince, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

 

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 a vládou ČR, resp. Ministerstvem zdravotnictví dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je působit na jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus SARS-CoV-2, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází i u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

 

Vzhledem k pokračujícímu nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území Královéhradeckého kraje je nutno celostátní opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo zbrzdit rapidní nárůst počtu onemocnění Covid-19 a zabránit tak riziku jeho exponenciálního šíření, které bez přijetí adekvátních opatření reálně hrozí. K tomuto účelu by mohlo jako vhodný doplněk již platných celostátních mimořádných opatření účinně posloužit omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv. Zpěv je z hlediska šíření aerosolu z horních cest dýchacích do okolí dané osoby vysoce rizikovou aktivitou. Ukazuje se, že právě zpěv tak může významně přispívat k šíření onemocnění Covid-19.

 

Dalším doplňkem je omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Sportovní činnost zvyšuje ventilaci a tím obecně opět významně zvyšuje šíření aerosolu z horních cest dýchacích do okolí dané osoby, zejména v interiéru. V souvislosti se sportovní činností dochází k úzkému kontaktu osob v šatnách, případně sprchách. Tím riziko šíření onemocnění Covid-19 opět výrazně vzrůstá.

 

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci Covid19 napříč populací, k němuž výše uvedené aktivity přispívají. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad. Na základě výše uvedeného tak KHS přistoupila k vydání předmětného nařízení.

 

ČI.II

Účinnost

 

V souladu s § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Účinnosti nařízení nabývá dne 5. října 2020 od 00:00 hod. a jeho účinnost končí dne 18. října 2020 ve 23:59 hod. Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní schránka 9, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz Strana 3 (celkem 3)

 

ČI. III
Poučení

 

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Královéhradeckého kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

 

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

 


 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 5. 10. 2020 Vás upozorňujeme, že na webu MŠMT již byly aktualizovány Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru. Text naleznete zde: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Aktualizovány byly části týkající se pořádání hromadných akcí, školních jídelen, zpěvu a tělesné výchovy a škol v přírodě.

Vládní usnesení k vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření najdete ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb. a 392/2020.

 


 

USNESENÍ  VLÁDY  ČESKÉ  REPUBLIKY

ze dne 30. září 2020

č. 958 o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,

2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek;

II. omezuje

1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že

a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),

b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,

c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů,

d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,

 

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,

 

3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá, Částka 158 Sbírka zákonů č. 392 / 2020 Strana 3987

 

4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,

c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,

d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),

e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

 

 

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19
– určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

 

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

 

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého.

 

A. Postup praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)

 

1. Onemocnění s teplotou primárně hodnotí jako respirační (střevní) infekt (onemocnění) bez určení původce a léčí dle příznaků.

2. Maximálně využívá možnosti distanční péče – telefon, email, E-recept.

3. Výtěr ke zjištění původce COVID-19 lékař indikuje (doporučí), pouze pokud je k tomu důvod (průběh nemoci, kontakty, rizikové děti).

4. Pokud není vyšetření z pohledu PLDD indikováno (podle platných odborných doporučení) a přesto je osobou či institucí vyžadováno, je takové vyšetření zpoplatněno.

5. Nemocnému dítěti doporučí lékař domácí léčení minimálně 10 dní.

6. Pokud lékař zjistí vyšetřením pozitivitu SARS-CoV-2 (PCR) nařizuje pacientovi izolaci a dále se postupuje podle již vydaných doporučení.

 

B. Výskyt infektu u dětí ve škole

 

1. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.

2. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.

Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

 

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

 

1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).

3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.

4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění, pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

 

Zjištění příznaků onemocnění v době pobytu dítěte ve škole

 

1. Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce.

2. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu.

3. Doma zahájí rodiče (zákonný zástupce) symptomatickou léčbu (dle příznaků) dítěte spočívající v dostatečném přísunu tekutin, v léčbě horečky antipyretiky (léky snižující teplotu), dostatečná hygiena nosu, a další dle potřeby. Telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.

4. V nejasných případech zákonný zástupce kontaktuje registrujícího lékaře (telefonicky, emailem), konzultuje s ním stav dítěte a případně domluví termín klinického vyšetření dítěte v ordinaci.

 

Izolace dítěte ve škole, školském zařízení

 

1. Pro izolaci dětí s příznaky akutního respiračního onemocnění je nutné zajistit dostatečně prostornou místnost, dobře větratelnou, která není využívána k jiným účelům.

2. Dítěti je třeba zajistit dostatek tekutin, v případě potřeby ošetření teploty.

3. Po celou dobu izolace dítěte je zajištěn dozor zletilé osoby.

4. Při současné izolaci více dětí je nutné zajistit sociální distanci alespoň 2 m mezi dětmi.

5. O izolaci se doporučuje provést zápis – doba začátku a konce izolace, způsob ošetření teploty, a případné významné okolnosti, jako například výše naměřené teploty, kašel, aj.

6. Izolované děti i dozorující osoba mají po celou dobu nasazenu roušku nebo respirátor bez vdechového či výdechového ventilu.

7. Děti v izolaci mají vyhrazenu 1 toaletu v blízkosti izolační místnosti (ideálně k ní přiléhá), k dispozici je desinfekce rukou.

8. Po skončení izolace dítěte ve škole je nezbytné provést řádné vyvětrání místnosti, nejlépe přirozenou cestou oknem a dezinfekci ploch a prostorů dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

 

Projevy akutního infekčního onemocnění

 

1. teplota

a. měříme vždy bezkontaktně, výrobce zpravidla doporučuje na čele

b. při hodnocení vždy nutno uvážit odchylku měření

c. výsledná naměřená hodnota je průměrem nejméně 2 měření

2. kašel

a. je přirozený reflex k ochraně a očistě dýchacích cest

b. může provázet chronická onemocnění, při nichž většinou není hojný, ani záchvatovitý

c. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme zejména situaci, když dítě zřejmě a často vykašlává nebo je naopak drážděno k častému suchému kašli

3. rýma

a. je častým projevem onemocnění chronických onemocnění (serózní-„vodová“)

b. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme, pokud je hojná sekrece z nosu vyžadující výrazně častější nosní hygienu nebo pokud se změní hlas dítěte (tzv. huhňání)

4. chrapot

5. bolesti v krku

6. bolesti hlavy

7. kožní výsev

8. zvracení

9. průjem

10. bolesti břicha

11. bolest svalů a kloubů

12. schvácenost

 

Další postup po izolaci dítěte z dětského kolektivu (péče o dítě v domácím prostředí)

 

1. Mírnou serózní rýmu (dítě se 2x vysmrká) či jedno zakašlání nepovažujeme z odborného hlediska za důvod k vyřazení z kolektivu. Jednoznačným důvodem je teplota více než 37,5 st.C i bez dalších projevů onemocnění.

2. Dítě je izolováno v domácím prostředí nejméně po dobu 10 dní od prvních příznaků onemocnění2.

3. Rodiče by měli zajistit, aby pacient omezil sociální kontakty v rodině na nezbytné minimum, u menších dětí je nezbytné zachovat sociální kontakt s pečující osobou.

4. Léčba je symptomatická (dle příznaků) – klidový režim, dostatek tekutin, čištění nosu a zvýšená nosní hygiena, podle potřeby léky na snížení teploty, podporující vykašlávání, případně při dráždivém kašli na tlumení kašle.

5. Na vyšetření v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se doporučuje předem objednat, či stav nejprve telefonicky konzultovat s lékařem.

6. Většina dětských infektů nevyžaduje vyšetření lékařem, proto se doporučuje návštěva registrujícího PLDD jen v případě komplikovaného či jinak nezvyklého průběhu.

7. Kontrolní vyšetření po zhojení infektu se obecně nedoporučuje, pokud lékař kontrolu výslovně nedoporučil a pokud se dítě jeví zdravé.

8. Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění.

 

Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte a protiepidemická opatření v rodině

 

1. U dětí probíhá onemocnění COVID-19 zpravidla mírně nebo bezpříznakově.

2. Všechny osoby ve společné domácnosti dítěte mají nařízenou karanténu a dodržují zvýšená hygienická opatření, včetně každodenního provádění dezinfekce ploch a předmětů (přípravek s virucidním účinkem) s kterými nemocné dítě bylo v kontaktu.

3. K ukončení izolace dítěte je nutné uplynutí nejméně 10 dnů od prvních projevů nemoci a nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (PCR test není nutný).

4. Pokud je v době do 90 dní od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu COVID-19 prokázáno onemocnění také u jiného člena společné domácnosti, dítěti se karanténa nenařizuje, pokud nejeví známky onemocnění.

 

Zdroje:

- Posfay-Barbe KM, et al., COVID-19 in Children and the Dynamics of Infection in Families, Pediatrics. May 26, 2020, https://doi.org/10.1542/peds.2020-1576
- Zimmermann P., COVID-19 in Children, Pregnancy and Neonates, The Pediatric Infectious Disease Journal: June 2020, vol 39, issue 6, p 469-477, doi: 10.1097/INF.0000000000002700
- Xing Y, Ni W, Wu Q, et al. Prolonged presence of SARS-CoV-2 in feces of pediatric patients during the convalescent phase. MedRxiv. 2020, https://doi.org/10.1101/2020.03.11.20033159
- Russell M Viner, Oliver T Mytton, Chris Bonell, G.J. Melendez-Torres, Joseph L Ward, Lee Hudson, Claire Waddington, James Thomas, Simon Russell, Fiona van der Klis, Jasmina Panovska-Griffiths, Nicholas G Davies, Robert Booy, Rosalind Eggo, Susceptibility to and transmission of COVID-19 amongst children and adolescents compared with adults: a systematic review and meta-analysis,doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.20.20108126

 

Algoritmus testování metodou PCR 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Algoritmus-izolace-a-karant%C3%A9na_fin%C3%A1ln%C3%AD-verzefinal_14_09_2020.pdf

 

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19

https://www.kraj-jihocesky.cz/sites/default/files/inline-files/2020/priloha_821396582_3_Algoritmus%20respirac%C3%AD%20PL%28final_14_09_2020%29.pdf